GALEGO

CHAMAMENTO Á PARTICIPACIÓN NO FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN E CULTURA DE PAZ
O Comité Organizador do FME invita a ONG, institucións, movementos, redes, entidades e todos os que traballen por outro mundo possíbel, a participar no evento propoñendo actividades. O prazo para presentar propostas de actividades autoxestionadas para o Foro remata o 30 de xuño.

QUE É O FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN?
O Foro Mundial de Educación (FME) é un movemento pola cidadanía planetaria e polo dereito universal á educación. Constitúese nun espazo de constante diálogo entre todos os que, no mundo globalizado, levan adiante proxectos de educación popular –formal ou informal– e de enfrontamento ao neoliberalismo, sexa en esferas públicas, gobernamentais ou non, colectivas ou de investigación. Está enmarcado no proceso do Foro Social Mundial (FSM).

O FME POR PRIMERA VEZ EN EUROPA
O Foro Mundial de Educación de Santiago de Compostela celebrarase entre o 10 e o 13 de decembro de 2010, dentro dos eventos programados baixo o paraugas do Foro 2010 <http://www.foro2010.org>. Terá carácter temático, de xeito que as actividades autoxestionadas ao seu redor xiraran en torno á educación, a investigación e a cultura de paz. É a primeira vez que o Foro Mundial de Educación chega a Europa, coincidindo ademais co 10º aniversario do Foro Social Mundial (FSM).

CAL É A METODOLOXÍA DO FME?
Como todos os Foros adsquitos ao FSM, o FME funciona de maneira autoxestionada e autoorganizada, polo que existen cotas de inscrición para garantir o maior autofinanciamento posíbel. Os participantes no FME son quen propoñen as actividades e os seus formatos. Os responsábeis das propostas que finalmente entren no programa do FME son os responsábeis do seu desenvolvemento e o Comité Organizador proporciona os espazos, algúns materiais, inclúeas no programa impreso e as publicita.

COMO PARTICIPAR NO FME DE SANTIAGO
Hai dúas formas para participar no FME de Santiago:

Coa asistencia ás diferentes actividades, para o que existen formularios de inscrición na web do foro. O prazo de inscrición remata o 1 de novembro.
http://www.foro2010.org/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=105&lang=gl&vmcchk=1&Itemid=105

Coa participación activa no Foro Mundial de Educación, presentando actividades autoxestionadas. O prazo remata o 30 de xuño.
http://www.foro2010.org/index.php?option=com_jforms&view=form&id=2&Itemid=121&lang=gl
--
Manoel Santos
Responsábel de Comunicación do Foro 2010 (TEL. 686021933)
--
SECRETARÍA XERAL DO FORO 2010
Rúa do Valiño, 13-1º
15703 Santiago de Compostela
Teléfonos: 981 554 053 e 981 561 956
http://www.foro2010.org
paz@sgep.org

INFORMACIÓN FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E CULTURA DE PAZ: info@foro2010.org
CONGRESO INFORMACIÓN E DEREITOS HUMANOS: abarrero@fund-culturadepaz.org
CUMIO DEREITO HUMANO Á PAZ: david.fernandez-puyana@orange.fr
CONGRESO MEMORIA DA GUERRA, RECONCILIACIÓN E CULTURA DE PAZ: memoriaguerracivil@usc.es

 


ESPAÑOL

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN EN EL FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN Y CULTURA DE PAZ
El Comité Organizador del FME invita a ONG, instituciones, movimientos, redes, entidades y todos los que trabajen por otro mundo posible, a participar en el evento proponiendo actividades. El plazo para presentar propuestas de actividades autogestionadas para el Foro termina el 30 de junio.

¿QUE ES EL FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN?
O Foro Mundial de Educación (FME) es un movimiento por la ciudadanía planetaria y por el derecho universal a la educación. Se constituye en un espacio de constante diálogo entre todos los que, en el mundo globalizado, llevan adelante proyectos de educación popular –formal o informal– y de enfrentamiento al neoliberalismo, sea en esferas públicas, gubernamentales o no, colectivas o de investigación. Está enmarcado en el proceso del Foro Social Mundial (FSM).

EL FME POR PRIMERA VEZ EN EUROPA
El Foro Mundial de Educación de Santiago de Compostela se celebrará entre el 10 y el 13 de diciembre de 2010, dentro de los eventos programados bajo el paraguas del Foro 2010 <http://www.foro2010.org>. Tendrá carácter temático, de manera que las actividades autogestionadas a su alrededor girarán en torno a la educación, la investigación y la cultura de paz. Es la primera vez que el Foro Mundial de Educación llega a Europa, coincidiendo además con el 10º aniversario del Foro Social Mundial.

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA DEL FME?
Como todos los Foros adcritos al FSM, el FME funciona de manera autogestionada y autoorganizada, por lo que existen cuotas de inscripción para garantizar el mayor autofinanciamento posible. Los participantes en el FME son quienes proponen las actividades y sus formatos. Los responsables de las propuestas que finalmente entren en el programa del FME son los responsables de su desarrollo durante el FME y el Comité Organizador proporciona los espacios, algunos materiales, las incluye en el programa impreso y las publicita.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL FME DE SANTIAGO?
Hay dos formas para participar en el FME de Santiago:

Con la asistencia a las diferentes actividades, para lo que existen formularios de inscripción en la web del foro. El plazo de inscripción termina el 1 de noviembre.
http://www.foro2010.org/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=105&lang=es

Con la participación activa en el Foro Mundial de Educación, presentando actividades autogestionadas. El plazo remata el 30 de junio.
http://www.foro2010.org/index.php?option=com_jforms&view=form&id=3&lang=es
--
Manoel Santos
Responsable de Comunicación do Foro 2010 (TEL. +34 686 021 933)
--
SECRETARÍA GENERAL FORO 2010
Rúa do Valiño, 13-1º
15703 Santiago de Compostela
Teléfonos: 981 554 053 e 981 561 956
http://www.foro2010.org
paz@sgep.org

INFORMACIÓN FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CULTURA DE PAZ: info@foro2010.org
CONGRESO INFORMACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: abarrero@fund-culturadepaz.org
CUMBRE DERECHO HUMANO A LA PAZ: david.fernandez-puyana@orange.fr
CONGRESO MEMORIA DE LA GUERRA, RECONCILIACIÓN Y CULTURA DE PAZ: memoriaguerracivil@usc.es


ENGLISH

CALL FOR PARTICIPATION IN THE WORLD EDUCATION, RESEARCH AND CULTURE OF PEACE FORUM
The Organizing Committee of the WEF invites NGOs, institutions, movements, networks, and everyone who works for another world possible, to participate in the event by suggesting self-organizated activities. The send-by-date for for submitting proposed self-organized workshops for the Forum is June 30.

WHAT IS THE WORLD EDUCATION FORUM?
The World Education Forum (WEF) is a movement for global citizenship and the universal right to education. It constitutes an space of constant dialogue between those who, in this globalized world, are conducting popular education projects –formal or informal– in real confrontation with neoliberalism, whether in public areas, government or not, corporate or research. It is included in the process of the World Social Forum (WSF).

FIRST TIME IN EUROPE
The World Education Forum in Santiago de Compostela will be held between 10 and December 13, 2010, within the scheduled events under the umbrella of the Forum 2010 <http://www.foro2010.org>. The WEF in Santiago de Compostela will be thematic. Self-management activities or workshops to be developed will all focus on education, research and culture of peace. It is the first time that the World Education Forum comes to Europe, just in the 10th anniversary of the World Social Forum process.

WHAT IS THE METHOD OF FME?
Like all Forums in the WSF process, WEF operates self-managed and self-organized, so there are registration fees to ensure its development. The participants proposed the activities and formats. Those responsible for the activities are also responsible for its development during the WEF. The Organizing Committee provides spaces, some materials, included in the printed program and advertised it.

GET INVOLVED
There are two ways to participate in the WEF in Santiago:

Participating in the event, for which registration forms are available at the Forum's website. The registration period ends on November 1, 2010.
http://www.foro2010.org/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=105&lang=en

Actively participating in the World Education Forum, presenting self-organized workshops. The send-by-date for proposals is June 30.
http://www.foro2010.org/index.php?option=com_jforms&view=form&id=5&lang=en
--
Manoel Santos
Communication Commitee, Forum 2010 (TEL. +34 686 021 933)
--
FORUM CENTRAL OFFICE
Rúa do Valiño, 13-1º
15703 Santiago de Compostela
Telf: 981 554 053 e 981 561 956
http://www.foro2010.org
paz@sgep.org

INFORMATION ABOUT WORLD EDUCATION, RESEARCH AND CULTURE OF PEACE FORUM: info@foro2010.org
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND HUMAN RIGHTS: abarrero@fund-culturadepaz.org
HUMAN RIGHT TO PEACE SUMMIT: david.fernandez-puyana@orange.fr
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEMORY OF WAR, RECONCILIATION AND CULTURE OF PEACE: memoriaguerracivil@usc.es


PORTUGUÊS

CHAMADO PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E CULTURA DE PAZ
A Comissão Organizadora do FME convida a ONGs, instituições, movimentos, redes, e todos os que trabalham para um outro mundo possível, a participar do evento, sugerindo atividades. O prazo para apresentação propostas atividades autogestionadas para o Fórum termina em 30 de junho.

O QUE É O FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO?
O Fórum Mundial de Educação (FME) é um movimento pela cidadania planetária e pelo direito universal à educação. Constitui-se em um espaço de constante diálogo entre todos os que, no mundo globalizado, levam adiante projetos de educação popular e de enfrentamento ao neoliberalismo, seja em esferas públicas, governamentais ou não, coletivas ou de pesquisa. Ele faz parte do processo do Fórum Social Mundial (FSM).

O FME, A PRIMEIRA VEZ NA EUROPA
O Fórum Mundial de Educação em Santiago de Compostela será realizado entre 10 e 13 de dezembro de 2010, dentro dos eventos programados no ‘guarda-chuva’ do Fórum 2010 <http://www.foro2010.org>. Ele será temático, de modo que as atividades auto-organizadas incidirám sobre a educação, investigação e cultura de paz. É a primeira vez que o Fórum Mundial de Educação vem para a Europa, também coincidindo com o 10 º aniversário do Fórum Social Mundial.

QUAL METODOLOGIA TEM O FÓRUM?
Como todos os Fóruns do FSM, O FME funciona com autogestão e auto-organizado, por isso há taxas de inscrição, para garantir a autofinanciamento mais possível. Participantes do FME propõem atividades autogestionadas e seus formatos. Os responsáveis pelas propostas que finalmente entram no programa do FME são responsáveis também por seu desenvolvimento no decurso do FME. O Comitê Organizador fornece o espaço, alguns materiais, inclui as atividades no programa impresso e faz a publicidade.

FAÇA PARTE DO FÓRUM DE SANTIAGO
Existem duas maneiras de participar do Fórum Econômico Mundial em Santiago:

Com a assistência ao Fórum, para o que devem encher um formulário no website. O período de registro termina em 1 Novembro.
http://www.foro2010.org/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=105&lang=pt

Com participação ativa no Fórum Mundial de Educação, apresentando atividades auto-organizadas. O prazo termina em 30 de junho.
http://www.foro2010.org/index.php?option=com_jforms&view=form&id=4&lang=pt
--
Manoel Santos
Responsável de Comunicação do Foro 2010 (TEL. +34 686 021 933)
--
SECRETARIA GERAL FORO 2010
Rúa do Valiño, 13-1º
15703 Santiago de Compostela
Telf: 981 554 053 e 981 561 956
http://www.foro2010.org
paz@sgep.org

INFORMAÇÃO FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E CULTURA DE PAZ: info@foro2010.org
CONGRESSO INFORMAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: abarrero@fund-culturadepaz.org
CUME DIREITO HUMANO À PAZ: david.fernandez-puyana@orange.fr
CONGRESSO MEMÓRIA DA GUERRA, RECONCILIAÇÃO E CULTURA DE PAZ: memoriaguerracivil@usc.es