FÒRUM SOCIAL IBÈRIC PER L'EDUCACIÓ


Carta de Principis del Fòrum Social Mundial 

El comitè d'entitats brasileres, que va organitzar el primer Fòrum Social Mundial, realitzat a Porto Alegre (Brasil), del 25 al 30 de gener de 2001, considera necessari i legítim, després d'avaluar els resultats de l’esmentat Fòrum i les expectatives per ell creades, d’establir una Carta de Principis que orienti la continuïtat d'aquesta iniciativa. Els principis que fan part d’aquesta carta, que ha de ser respectada per tothom que vulgui participar del procés i organització de noves edicions del Fòrum Social Mundial, consoliden les decisions que van presidir el primer fòrum de Porto Alegre, asseguraren el seu èxit i ampliaren el seu abast, definint així les orientacions que surten de la lògica d'aquestes decisions.

 1. El Fòrum Social Mundial és un espai obert de trobada per aprofundir la reflexió, el debat democràtic d'idees, l’elaboració de propostes, el lliure intercanvi d'experiències i l’articulació d'accions eficaces per part d'entitats i moviments de la societat civil que s'oposen al neoliberalisme i al domini del món pel capital o per qualsevol forma d'imperialisme i que s'obstinen en la construcció d'una societat planetària, orientada a una relació fecunda entre els éssers humans i entre aquests i la Terra.
 2. El Fòrum Social Mundial de Porto Alegre va ser una realització col·locada dins el seu temps i espai. A partir d'ara, amb la seguretat amb que es va proclamar a Porto Alegre que "un altre món és possible", el Fòrum es converteix en un procés permanent de recerca i de construcció d'alternatives que no es limita als esdeveniments als quals es vol donar suport.
 3. El Fòrum Social Mundial és un procés de caràcter mundial. Tots els esdeveniments que es realitzin com a part d'aquest procés tindran dimensió internacional.
 4. Les alternatives proposades pel Fòrum Social Mundial es contraposen al procés de globalització dirigit per grans corporacions multinacionals i per governs i institucions que serveixen els seus interessos, amb la complicitat de governs nacionals. Aquestes alternatives volen fer prevaler, com una nova etapa en la història del món, una globalització solidària que respecti els drets humans universals, els ciutadans i les ciutadanes de totes les nacions i el medi ambient, recolzant-se en sistemes i institucions internacionals democràtics que estiguin al servei de la justícia social, de la igualtat i de la sobirania dels pobles.
 5. El Fòrum Social Mundial reuneix i articula únicament entitats i moviments de la societat civil en tots els països del món. Així i tot, no pretén ser una instància de representació de la societat civil mundial.
 6. Les reunions del Fòrum Social Mundial no tenen caràcter deliberatiu. Per tant, ningú estarà autoritzat a expressar, a qualsevol de les seves trobades, posicions que pretenguin ser representatives de tots els seus participants. Els participants no han de ser cridats a prendre decisions per vot o aclamació, referint-se al conjunt del Fòrum, sobre declaracions o propostes d'acció, que incloguin tothom o una majoria, i que es proposin com a decisions formals del mateix Fòrum. Aquest, per tant, no es constitueix en una instància de poder, per ser disputat pels participants en les seves reunions, ni pretén erigir-se en única alternativa d'articulació i d’acció de les entitats i moviments que en ell participen.
 7. Ha d’assegurar-se a les entitats o conjunts d'entitats que participen de les reunions del Fòrum la llibertat de deliberar —durant el mateix Fòrum— sobre declaracions o accions que decideixin desenvolupar de forma aïllada o en conjunt amb altres participants. El Fòrum Social Mundial es compromet a difondre àmpliament aquestes decisions pels mitjans que tingan al seu abast, sense sotmetre-les a cap subordinació, jerarquia, censura o restricció i presentant-les sempre com a deliberacions de les entitats, o conjunt d'entitats, que les assumeixin.
 8. El Fòrum Social Mundial és un espai plural i divers, no confessional, no governamental i no pertany a partits polítics, que articula, de manera descentralitzada i en xarxa, entitats i moviments que es troben implicats en accions concretes, locals o internacionals, per a la construcció d’un altre món.
 9. El Fòrum Social Mundial sempre serà un espai obert a la pluralitat i a la diversitat d'actuació de les entitats i moviments que en ell participen amb la diversitat de gèneres, ètnies, cultures, generacions i capacitats físiques, sempre respectant la Carta de Principis. No participaran en el Fòrum les representacions de partits polítics ni les organitzacions militars. Podran ser convidats a participar, a títol personal, els governants i els parlamentaris que assumeixin els compromisos d'aquesta Carta.
 10. El Fòrum Social Mundial s'oposa a qualsevol visió totalitària o reductora de l'economia, del desenvolupament o de la història i a l'ús de la violència com a mitjà de control social de l'estat. Propugna el respecte dels drets humans, la pràctica d'una democràcia vertadera i participativa, les relacions igualitàries, solidàries i pacífiques entre persones, ètnies, gèneres i pobles. Condemna totes les formes de dominació o de submissió d’un ésser humà sobre un altre.
 11. El Fòrum Social Mundial, com a espai de debat, és un moviment d'idees que estimula la reflexió, i la divulgació transparent dels resultats de la reflexió, sobre els mecanismes i els instruments de dominació del capital, sobre els mitjans i les accions de resistència i de superació d'aquesta dominació, sobre les alternatives proposades per solucionar els problemes d'exclusió i de desigualtat social que constitueixen la globalització capitalista, la qual, internacionalment i a l’interior dels països, crea dimensions racistes, sexistes i de destrucció del medi ambient.
 12. El Fòrum Social Mundial, com a espai d'intercanvi d'experiències, estimula el coneixement i el reconeixement mutus per part de les entitats i moviments participants, valorant l'intercanvi, especialment del que la societat construeix per centrar l'activitat econòmica i l'acció política en l’atenció de les necessitats de l'ésser humà i del respecte de la natura, tant en el moment present com per a futures generacions.
 13. El Fòrum Social Mundial, com a espai d'articulació, procura enfortir i crear noves articulacions nacionals i internacionals, entre entitats i moviments de la societat, perquè avancin, privadament i públicament, en la capacitat de resistència social i no-violenta dins el procés de deshumanització que viu el món i enfront de la violència utilitzada per l'estat. També reforça les iniciatives d'humanització que ja desenvolupen aquests moviments i entitats.
 14. El Fòrum Social Mundial és un procés que estimula les entitats, i els moviments que hi participen, perquè situïn a nivell nacional les accions de nivell local i perquè, a més, procurin la participació activa en estaments internacionals. Posaran, doncs, les seves accions sota la perspectiva de la ciutadania planetària i introduiran dins l’agenda global les pràctiques transformadores que ja posen en pràctica per a la construcció d’un nou món solidari.

Aquesta CARTA DE PRINCIPIS fou aprovada y adoptada a la ciutat de São Paulo, dia 9 d’abril de 2001, per les entitats que constitueixen el Comitè d’Organització del Fòrum Social Mundial. Dia 10 de juny de 2001 foren aprovades les modificacions pel Consell Internacional del Fòrum Social Mundial.

 

 


© FSIPE